RCC

[2019年6月 カープ選手インタビュー] RCCテレビ “Eタウン・SPORTS” …

[2019年6月 カープ選手インタビュー] RCCラジオ “それ聴け!Veryカープ!&#8221…